Classes de llistes

De manera paral·lela al volum anterior i d’acord amb la naturalesa dels materials, presentem aquí també una part dels resultats en forma de llistes de material no cartografiat. En aquest volum tercer tenim tres tipus de llistes:

1) Les llistes L, que corresponen a conceptes que, en el conjunt de les localitats, tenen un nombre molt reduït de variants; per exemple, L 34. Nadal.

2) Les llistes P, que corresponen a enunciats poc productius, sigui perquè es tracta de conceptes poc coneguts, o perquè són preguntes introduïdes al qüestionari quan ja s’havien fet algunes enquestes, o perquè s’han elaborat a partir d’informació complementària que es repetia en una part important de localitats; per exemple, P 17. Ensopegar.

3) Les llistes C no figuraven en els volums anteriors; en general, i a diferència de les llistes L i de les llistes P, corresponen a diversos conceptes englobats en una classe superior, que és la que figura com a títol; a més, es tracta d’enunciats que, per la complexitat o per la diversitat dels conceptes, no escau de representar en forma de mapa i, en general, les respostes de les diferents localitats no són equivalents; per exemple, C 1. Altres jocs. La presentació dels resultats segueix l’ordre de les localitats que tenen una resposta positiva; la disposició en forma de llista té una estructura equiparable a la dels mapes de classes: a) els signes convencionals hi tenen el mateix valor; b) la llista general comprèn fins a un màxim de dues respostes; c) la resta de respostes i els comentaris figuren al final com a informació complementària.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader