La publicació de l’ALDC

Els materials del projecte es difonen en forma de llibre a través de tres tipus de publicacions fonamentals:

1. L’Atles Lingüístic del Domini Català. És un atles descriptiu, format per nou volums que corresponen als materials de la base de dades informatitzada; són els resultats obtinguts a les 190 localitats amb l’aplicació del qüestionari i es presenten fonamentalment en format cartogràfic. Els volums es publiquen de manera ordenada, agrupen les respostes que corresponen als 21 capítols inicials i són els següents: 1. Introducció. El cos humà. Malalties (2001)2. El vestit. La casa i ocupacions domèstiques (2003)3. Família. Món espiritual. Jocs. Temps. Topografia (2006)4. El camp i els cultius (2008)5. Indústries relacionades amb l’agricultura. Els vegetals (2010)6. La vida pastoral. Els animals domèstics (2012), 7. Insectes i altres invertebrats. Ocells. Animals salvatges. Oficis (2014), 8. El mar. Els vaixells. La pesca. Vària. Morfologia no verbal (2016), 9. Morfologia verbal. Sintaxi. Fonosintaxi (2018).

En general, tots els volums tenen una estructura paral·lela: 1) Una introducció. En el volum primer aquesta part explica les característiques i la gestació del projecte i dóna la fitxa tècnica de les localitats i dels informadors, i en la resta de volums fa una presentació específica del volum. 2) L’apartat cartogràfic. És la part fonamental de cada volum i està formada per un conjunt de mapes físics, cada un amb un enunciat i on cada localitat té un número assignat. Les respostes de cada concepte se situen al costat del número de la localitat corresponent; quan en una localitat un concepte té diferents respostes o té observacions complementàries, només les dues primeres es col·loquen en el punt de la localitat, de manera que la resta i les observacions es posen en una franja lateral del mapa. 3) Unes llistes de material no cartografiat. Són respostes a alguns enunciats que, per la naturalesa dels resultats, no ha semblat adequat presentar en forma de mapa. 4) Un recull de fotografies i de dibuixos que il·lustren alguns dels enunciats del volum. 5) Un apartat amb diferents tipus d’índexs.

2. El Petit Atles Lingüístic del Domini Català. És un atles interpretatiu, format per nou volums: Volum 1 (2007)Volum 2 (2009)Volum 3 (2011)Volum 4 (2013); Volum 5 (2015); Volum 6 (2017); Volum 7 (2019)Volum 8 (2021), Volum 9 (2023). S’elaboren a partir d’una selecció dels mapes i de les llistes que es publiquen a l’Atles Lingüístic del Domini Català. Els materials es presenten comentats a partir d’una representació cartogràfica i cada mapa és el resultat d’estudiar i d’interpretar un fenomen lingüístic.

Els volums tenen una estructura paral·lela: 1) Una breu presentació, amb indicacions pràctiques. 2) Un apartat cartogràfic, que és la part fonamental. Està format per un conjunt de mapes poligonitzats, cada un dels quals representa, a través de la combinació de colors, una interpretació sobre com un determinat fenomen lingüístic repercuteix sobre el domini lingüístic del català; en cada mapa la interpretació es complementa amb un comentari detallat sobre els factors històrics i sincrònics involucrats en el fenomen. 3) Una bibliografia. 4) Un glossari amb la terminologia lingüística usada. 5) Un índex alfabètic de tots els mots comentats.

3. Els etnotextos. Són tres volums que es preparen amb la selecció de textos orals lliures enregistrats a les localitats, i que es presenten en transcripció fonètica i en grafia convencional. Els volums estan dedicats, respectivament, al català oriental, al català nord-occidental i al valencià. De moment, s’ha publicat el volum primer, Etnotextos del català oriental (1998).

El volum publicat comprèn: 1) Una introducció. 2) 152 textos presentats en transcripció fonètica i en grafia convencional. 3) Un glossari de formes dialectals contextualitzades i amb indicació del text on apareixen. 4) Un recull d’il·lustracions. 5) Una reproducció en casset d’una selecció dels textos transcrits.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader