Traducció dels enunciats

Quant a la traducció dels enunciats dels mapes al castellà, al francès i a l’italià, cal indicar que alguna vegada no s’ha trobat el mot equivalent a algun concepte, que, en general, podem atribuir a petites diferències culturals; en aquest cas s’ha optat per la traducció literal representada entre < >; així, l’enunciat del mapa 1046. Pa besat, s’ha traduït per cast. <pan besado>, fr. <pain baisé>, it. <pane baciato>.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader