Materials no cartografiats

Es presenten amb un format de llista els resultats de les preguntes que, per les seves característiques, s’ha considerat que requerien un tractament diferenciat; hi ha tres tipus de llistes:

1) Les que corresponen a enunciats que, en el conjunt de poblacions, tenen un nombre molt reduït de variants; aquestes llistes amb escassa variació formal tenen numeració pròpia i correlativa encapçalada per la lletra L.

2) Les que corresponen a enunciats poc productius, amb un total de respostes inferior a la meitat dels llocs d’enquesta; en alguns casos es tracta d’enunciats nous, que, malgrat no estar previstos en el qüestionari, tenien un nombre important de respostes. Aquestes llistes parcials també tenen numeració pròpia i correlativa, encapçalada per la lletra P.

3) Les que corresponen a diversos conceptes englobats en una classe superior, de manera que les respostes de les diferents localitats no solen ser equivalents; es tracta d’enunciats que, per la seva complexitat o per la diversitat dels conceptes, no va semblar adequat de presentar en forma de mapa. Aquestes llistes de classes també tenen una numeració pròpia i correlativa, encapçalada per la lletra C. Com en el cas dels mapes de la classe segona, els enuncioats de les llistes C van precedits d’un asterisc.

En les llistes L i P els resultats s’ordenen a partir de la forma fonètica; després de cada variant figura la relació dels codis de les localitats on apareix; la forma sense resposta dóna entrada als codis de poblacions que no tenen resposta. En el cas de les llistes C els resultats s’ordenen per localitats. En les llistes s’ha procurat de mantenir algunes de les característiques dels mapes: un encapçalament similar, amb la traducció al castellà, al francès i a l’italià; el número de correspondència amb la pregunta del qüestionari d’entrada de dades, una indicació d’ordre entre les respostes d’una mateixa localitat, la informació complementària associada a cada resposta i els senyals i els codis que s’hi refereixen.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader