Petit Atles Lingüístic del Domini Català 4

Comparatius

461. Llaurar

Fonètica

Vocalisme

462. Evolució del grup -act- en guaret (I)

463. Tractament de la e pretònica

464. Evolució del segment inicial es

465. Evolució de la A pretònica del llatí vulgar: plantar

466. Canvis de la e tònica en arestes de l’espiga

467. Variació de la vocal pretònica en rostoll

468. Ventar/aventar el blat

469. Variació en el vocalisme de jou

470. Distribució de orelles/aurelles (de l’arada) (I)

471. Tractament de la –o final de carro

472. Cabre: variació vocàlica

473. Harmonia vocàlica en roda

Consonantisme

474. Llavor: variants fonètiques (I)

475. El cigró: variants fonètiques

476. La llentilla: variants fonètiques

477. Palatalització de –g– en el mot espiga

478. Distribució de xurriaques/surriaques (I)

479. Tartana: dilació o no de la ròtica

480. Tractament del grup -al- en albarda

481. Bategant o vibrant en sàrria

Altres variants fonètiques

482. Tractament del segment inicial gua– en guaret (II)

483. Séquia i les seves variants formals (I)

484. El sègol: variació fonètica (I)

485. Variació fonètica en vencill

486. Variació fonètica en andanes (I)

487. Els raigs de la roda i les seves variants formals

Lèxic

El camp i els cultius

488. La masia

489. La garriga

490. La fita

491. La feixa

492. L’espona

493. La pórca

494. El pic

495. Mesures agràries 1, 2

496. Emprimar 1, 2

497. Binar

498. Terçar

499. La resclosa

500. Séquia: variants lèxiques (II)

501. El regadiu 1, 2

502. El solc

503. Els munts de fems

504. El boïc

505. Treballar a preu fet

506. El treballador fix 1, 2

508. L’arrendatari (que paga en espècie)

509. L’arrendatari

510. El masover

511. Sembrar a eixams 1, 2

512. Ja neix el blat 1, 2

513. L’espantall 1, 2

514. Eixarcolar 1, 2

515. L’aixadell 1, 2

516. Llavor: variants lèxiques (II)

517. L’ordi

518. La civada

519. El sègol: variació lèxica (II)

520. El carbó (del blat)

521. El blat de moro

522. La panotxa de blat de moro

523. L’espigot

524. El coder 1, 2

525. Remoure l’herba

526. La falç

527. El volant

528. L’esclopet

529. Una manada

530. Una gavella

531. Un cavalló de garbes 1, 2

532. Una garba

533. Lligar una garba

534. La garbera 1, 2

535. Batre

536. El corró de l’era

537. El rampí 1, 2

538. El trill

539. El munt de blat a l’era

540. L’escombra de l’era 1, 2

541. El boll 1, 2

542. L’erer 1, 2

543. El curull d’una mesura 1, 2

544. La rasadora 1, 2

545. El graner 1, 2

546. Garbellar

547. La tavella

548. La mongeta seca 1, 2

549. La mongeta tendra

550. El pèsol

551. La guixa

552. La veça

553. Junyir

554. El camatimó

555. L’arada 1, 2

556. La cameta de l’arada

557. Les orelles de l’arada: variants lèxiques (II)

558. Les xurriaques: variants lèxiques (II) 1, 2

559. L’esteva

560. El solc de la llaurada

561. El cavalló entre dos solcs 1, 2

562. Les andanes: variació lèxica (II)

563. Les llobades

564. Enganxar l’animal al carro

565. Desenganxar l’animal del carro

566. El carretó de mà

567. Els braços del carro

568. Les baranes del carro 1, 2

569. La llança del carro

570. La rodera

571. El botó de la roda

572. Les corbes de la roda

573. La llanda de la roda

574. El fusell del carro

575. La clàvia del botó

576. La boixa del botó

577. El fanal del carro

578. El descans del carro

579. La rabasta 1, 2

580. La cingla

581. El baiard

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader