Petit Atles Lingüístic del Domini Català 4

Comparatius

                  461. Llaurar

Fonètica

Vocalisme

                  462. Evolució del grup -act- en guaret (I)

                  463. Tractament de la e pretònica

                  464. Evolució del segment inicial es

                  465. Evolució de la A pretònica del llatí vulgar: plantar

                  466. Canvis de la e tònica en arestes de l’espiga

                  467. Variació de la vocal pretònica en rostoll

                  468. Ventar/aventar el blat

                  469. Variació en el vocalisme de jou

                  470. Distribució de orelles/aurelles (de l’arada) (I)

                  471. Tractament de la –o final de carro

                  472. Cabre: variació vocàlica

                  473. Harmonia vocàlica en roda

 Consonantisme

                  474. Llavor: variants fonètiques (I)

                  475. El cigró: variants fonètiques

                  476. La llentilla: variants fonètiques

                  477. Palatalització de –g– en el mot espiga

                  478. Distribució de xurriaques/surriaques (I)

                  479. Tartana: dilació o no de la ròtica

                  480. Tractament del grup -al- en albarda

                  481. Bategant o vibrant en sàrria

 Altres variants fonètiques

                  482. Tractament del segment inicial gua– en guaret (II)

                  483. Séquia i les seves variants formals (I)

                  484. El sègol: variació fonètica (I)

                  485. Variació fonètica en vencill

                  486. Variació fonètica en andanes (I)

                  487. Els raigs de la roda i les seves variants formals

Lèxic

El camp i els cultius

                  488. La masia

                  489. La garriga

                  490. La fita

                  491. La feixa

                  492. L’espona

                  493. La pórca

                  494. El pic

                  495. Mesures agràries 1, 2

                  496. Emprimar 1, 2

                  497. Binar

                  498. Terçar

                  499. La resclosa

                  500. Séquia: variants lèxiques (II)

                  501. El regadiu 1, 2

                  502. El solc

                  503. Els munts de fems

                  504. El boïc

                  505. Treballar a preu fet

                  506. El treballador fix 1, 2

                  507. El propietari

                  508. L’arrendatari (que paga en espècie)

                  509. L’arrendatari

                  510. El masover

                  511. Sembrar a eixams 1, 2

                  512. Ja neix el blat 1, 2

                  513. L’espantall 1, 2

                  514. Eixarcolar 1, 2

                  515. L’aixadell 1, 2

                  516. Llavor: variants lèxiques (II)

                  517. L’ordi

                  518. La civada

                  519. El sègol: variació lèxica (II)

                  520. El carbó (del blat)

                  521. El blat de moro

                  522. La panotxa de blat de moro

                  523. L’espigot

                  524. El coder 1, 2

                  525. Remoure l’herba

                  526. La falç

                  527. El volant

                  528. L’esclopet

                  529. Una manada

                  530. Una gavella

                  531. Un cavalló de garbes 1, 2

                  532. Una garba

                  533. Lligar una garba

                  534. La garbera 1, 2

                  535. Batre

                  536. El corró de l’era

                  537. El rampí 1, 2

                  538. El trill

                  539. El munt de blat a l’era

                  540. L’escombra de l’era 1, 2

                  541. El boll 1, 2

                  542. L’erer 1, 2

                  543. El curull d’una mesura 1, 2

                  544. La rasadora 1, 2

                  545. El graner 1, 2

                  546. Garbellar

                  547. La tavella

                  548. La mongeta seca 1, 2

                  549. La mongeta tendra

                  550. El pèsol

                  551. La guixa

                  552. La veça

                  553. Junyir

                  554. El camatimó

                  555. L’arada 1, 2

                  556. La cameta de l’arada

                  557. Les orelles de l’arada: variants lèxiques (II)

                  558. Les xurriaques: variants lèxiques (II) 1, 2

                  559. L’esteva

                  560. El solc de la llaurada

                  561. El cavalló entre dos solcs 1, 2

                  562. Les andanes: variació lèxica (II)

                  563. Les llobades

                  564. Enganxar l’animal al carro

                  565. Desenganxar l’animal del carro

                  566. El carretó de mà

                  567. Els braços del carro

                  568. Les baranes del carro 1, 2

                  569. La llança del carro

                  570. La rodera

                  571. El botó de la roda

                  572. Les corbes de la roda

                  573. La llanda de la roda

                  574. El fusell del carro

                  575. La clàvia del botó

                  576. La boixa del botó

                  577. El fanal del carro

                  578. El descans del carro

                  579. La rabasta 1, 2

                  580. La cingla

                  581. El baiard

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader