Base de dades

L’estructura actual de la base de dades és conseqüència d’una sèrie d’anàlisis prèvies sobre la tipologia del qüestionari de recollida de materials i sobre la naturalesa complexa dels resultats obtinguts.

Seguint l’estructura d’aquest qüestionari, el procés d’informatització va respectar la separació entre les dades generals sobre cada localitat i sobre els seus informadors, que formaven la part introductòria, i la informació lingüística, la part específica, corresponent als capítols de lèxic, de morfologia, de sintaxi i de fonosintaxi. En realitat, la separació estava justificada tant per la naturalesa dels continguts corresponents a cada part, com pel grau de complexitat de cada tipus d’informació.

En el qüestionari de recollida de materials la informació corresponent a la part introductòria està separada en dos blocs: un que comprèn les dades generals de la localitat i un altre amb les dades dels informadors. Aquesta informació apareix publicada en forma de fitxa tècnica de cada localitat. A més, a partir d’aquestes dades s’han elaborat els mapes introductoris del primer volum de l’ALDC i del PALDC.

Posteriorment, i a mesura que es publiquen els volums, s’ha anat creant una base de dades informatitzada amb les narracions lliures i amb el material fotogràfic.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader