Classes de llistes

Com en els volums anteriors i d’acord amb la naturalesa dels resultats, presentem una part dels materials en forma de llista. En aquest volum quart figuren tres tipus de llistes:

1) Les llistes L, que corresponen a conceptes que, en el conjunt de localitats, tenen molt poques variants; per exemple, L 63. Els fems.

2) Les llistes P, que corresponen a enunciats poc productius; en general, es tracta de conceptes referits a objectes poc coneguts pels informadors; per exemple, P 20. La collera del jou; en alguns casos, corresponen a enunciats que hem elaborat a partir de la informació complementària; per exemple, P 21. El carro de trabuc.

3) Les llistes C corresponen a diferents conceptes englobats en una classe superior, de manera que les respostes de les diferents localitats no són, en general, equivalents; a més, es tracta de conceptes poc productius i no ha semblat convenient representar-los en forma de mapa; per exemple, C 3. *Parts de la carreta. A diferència de les llistes L i P, la presentació dels resultats segueix l’ordre de les localitats i la disposició en la llista té una estructura equiparable a la dels mapes de classes; és a dir: a) els signes convencionals tenen el mateix valor que en els mapes; b) la llista general comprèn un màxim de dues respostes per localitat, de manera que la resta de respostes, quan n’hi ha, figuren al final, en la part de la informació complementària.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader