Reestructuració d’enunciats

Els materials que presentem en aquest volum corresponen a 275 enunciats del qüestionari que ha servit per a la introducció de les dades (A. M. Badia i Margarit, L. Pons i Griera, J. Veny, Atles Lingüístic del Domini Català. Qüestionari, IEC, Barcelona, 1993) i estan distribuïts en els capítols: 2. El vestit i 3. La casa i ocupacions domèstiques. D’acord amb les característiques dels materials, a l’hora de publicar els resultats d’aquests dos capítols ens ha semblat necessari reagrupar o desdoblar alguns d’aquests enunciats; els canvis més importants afecten especialmet el capítol 3. En general, aquestes modificacions estan condicionades per motius diferents:

            1) En uns casos, hem tractat de donar entitat pròpia a una part de respostes que presentaven més afinitat conceptual, de manera que hem desdoblat un enunciat en dos; per exemple, els materials de l’enunciat 303. Classes de paviment del qüestionari es presenten en els mapes 280. L’enrajolat i 281. Altres classes de paviment.

            2) En d’altres casos, la presència de respostes relacionades amb la segona part d’un enunciat ha servit per a separar la informació i representar-la en dos mapes o en un mapa i una llista; per exemple, els resultats de l’enunciat 322. Un feix de llenya es presenten en el mapa 301. Un feix (de llenya) i en la llista P 10. La llenya.

            3) Ocasionalment, també ha calgut agrupar en un sol mapa dos enunciats del qüestionari perquè els resultats indiquen que els informadors van establir molt poques diferències lèxiques entre dues realitats d’un mateix camp semàntic; per exemple, els materials dels enunciats 436. El cubell i 437. El cossi s’han agrupat en el mapa 412. El cossi, tot precisant-ne el matís semàntic.

            4) En algun cas hem traspassat a la part de Morfologia un enunciat que en el qüestionari figura en els capítols de Lèxic, perquè, d’acord amb el tipus de materials, ens ha semblat que era un lloc més escaient, com és el cas de l’enunciat 323. Dos feixos.

            5) Finalment, cal dir que en algun cas també hem modificat la redacció de l’enunciat per tal d’ajustar-lo més adequadament a la naturalesa dels resultats; per exemple, l’enunciat 280. L’aiguamanil del qüestionari s’ha convertit en el del mapa 257. El rentamans.

Després, doncs, d’analitzar i establir una nova correlació entre les preguntes i els resultats corresponents, publiquem els materials dels dos capítols esmentats en forma de 269 mapes i 14 llistes de material no cartografiat.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader