Estructura del volum

Aquest quart volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català té una organització general semblant al tercer i està estructurat en sis capítols.

 El capítol de presentació va introduït per un preàmbul inicial que explica les característiques específiques del volum. Segueix una relació complementària de publicacions vinculades al projecte, que conté, a més, un suplement de recensions sobre els volums anteriors i sobre actes que s’hi relacionen. Finalment, reproduïm la relació dels punts d’enquesta, ordenats primer pel codi numèric i després alfabèticament, i l’apartat de convencions gràfiques, que comprèn en primer lloc els signes convencionals –amb alguna petita ampliació respecte del volum tercer–, les abreviatures i després els signes fonètics.

 Els capítols segon i tercer corresponen a la presentació dels resultats i comprenen, respectivament, 200 mapes (del 740 al 939) i 9 llistes de material no cartografiat. Com en els volums anteriors, els mapes estan organitzats semànticament seguint l’ordre del capítol que forma el qüestionari d’introducció de dades; són un total de 188 mapes generals de classe primera i 12 de classe segona. Les llistes, en canvi, estan agrupades segons la tipologia; publiquem 3 llistes L (de la L63 ala L 65), 5 llistes P (de la P20 ala P 24) i una llista C (la C 3).

 El capítol d’il·lustracions d’aquest volum és particularment ric, atès l’àmbit temàtic del qual s’ocupa; presenta 921 fotografies i dibuixos, la major part dels quals es van obtenir durant la realització de les enquestes; com en els volums segon i tercer, també reproduïm algunes altres il·lustracions extretes de fonts diverses, que documentem en cada cas. Pel que fa a la manera de referenciar-les, procedim com en els dos volums anteriors, llevat d’algunes poques il·lustracions d’àmbit general que, per això mateix, no porten el nom de la localitat.

 La part final correspon als dos capítols d’índexs. El capítol cinquè està format pels índexs de mapes i de materials no cartografiats que, com en els volums anteriors, té els índexs numèrics de mapes i de llistes en català, castellà, francès i italià, i els índexs alfabètics dels conceptes representats en els mapes o en les llistes, també en català, castellà, francès i italià. El capítol sisè està dedicat als índexs d’il·lustracions, primer ordenades pel número i després segons l’ordre alfabètic del nom de l’objecte representat.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader