Publicacions fins a 2018

Aguiló, Cosme (2003): «Presentació a Mallorca del primer volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Joan Miralles i Montserrat (ed.), Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears: any Francesc de B. Moll (4 i 5 d’octubre de 2002), Barcelona – Palma, Institut d’Estudis Catalans – Govern de les Illes Balears, pàg. 111-118. Reproduït a Cosme Aguiló, Llibres, pròlegs i pregons, Palma, Documenta Balear, 2013, pàg. 27-38.

Aguiló, Cosme i Antoni Mestre ( 2017): Atles ornitonímic de les Illes Balears, Barcelona – Palma, Institut d’Estudis Catalans – Institut d’Estudis Baleàrics. Pròleg de Joan Veny.

Badia i Cardús, Montserrat (2004): «Alguns apunts sobre La cacera de l’àliga, etnotext recollit a Sant Privat d’en Bas», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Joan Veny / 5] [Barcelona], 49, pàg. 181-200.

Badia i Margarit, Antoni M. (1978): «Sobre el procés d’anivellament del vocabulari rural català. Presentació i comentari d’un cas concret», dins Hommage à Jean Séguy, I, Toulouse, Université de Toulouse – Le Mirail, pàg. 99-120.

Badia i Margarit, Antoni M. i Germà Colón (1952): «Atlas linguistique du domaine catalan. Orientation méthodologique», dins Orbis [Louvain], 1, pàg. 403-409.

— (1953 [1955]): «L’Atlas Lingüístic del Domini Català», dins Antoni M. Badia, Antoni Griera i Federico Udina (ed.), VII Congreso Internacional de Lingüística Románica, II. Actas y Memorias, Barcelona, pàg. 655-660.

Badia i Margarit, Antoni M., Germà Colón, Manuel Companys i Joan Veny (1962): «“Atlas Lingüístic del Domini Català”. Estado de los trabajos. Aspectos metodológicos», dins Actas do IX Congresso Internacional de Linguística Românica (Lisboa, 1959), III, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, pàg. 121-126.

Barri, Montserrat (1998): «Carrota i carlota, dos gal·licismes del català», dins Josep Massot i Muntaner (ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 587-599.

Bernat i Baltrons, Francesc i Jaume Torres i Estradé (2004): «Collamec-mecoll: estudi dels mots emprats en català per expressar el concepte de ‘dur una persona a les espatlles i/o l’esquena’», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Joan Veny / 5] [Barcelona], 49, pàg. 201-231.

Casassas, Xavier (2008): «Die Dialektometrisierung des ALDC (Atles Lingüístic del Domini Català). Ein Ergebnis der Beziehung von Professor Goebl zum katalanischen Sprachraum», dins Gabriele Blaikner-Hohenwart, Evelyn Bortolotti, Rita Franceschini, Emese Lörincz, Leander Moroder, Gerda Videsott i Paul Videsott (ed.), Ladinometria. Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, II, Salzburg, Universität Salzburg – Freie Universität Bozen – Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” – Istitut Ladin “Micurà de Rü”, pàg. 19-26.

Casassas, Xavier, Hans Goebl, Pavel Smečka i Maria Pilar Perea (2015): «L’analyse dialectométrique des données de La flexió verbal en els dialectes catalans d’Antoni Maria Alcover et Francesc de Borja Moll (1929-1932)», dins Revue de Linguistique Romane [Strasbourg], 79, pàg. 361-429.

Companys, Manuel (1961): «Atlas Lingüístic del Domini Català», dins Actes et Mémoires du IIème Congrès International de Langue et Littérature du Midi de la France, Aix, pàg. 145-151.

Corcoll i Llobet, Antoni (2017): Garota: estudi antropològic, geolingüístic i etimològic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Museu Marítim de Barcelona. Pròleg de Joan Veny.

Favà Agud, Xavier (1998): «Del montònico napolità al montona balear. Etimologia i variació d’un nom de vi català», dins Josep Massot i Muntaner (ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 647-662.

— (2001): Diccionari dels noms de ceps i raïms. L’ampelonímia catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Gargallo, José Enrique (1990): «Aspectos metodológicos en la elaboración del ALDC (“Atlas Lingüístic del Domini Català”). Valoración y cotejo con otros atlas previos», dins Revista de Filología Románica [Madrid], 7, pàg. 175-190.

Gargallo, José Enrique i Joan Veny (2001): «Les désignations romanes du ‘grillon’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIa, [Cartografia] i Commentaires, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, pàg. 201-217.

— (2009): «Les désignations romanes de ‘moineau’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIb, [Cartografia] i Commentaires, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, pàg. 403-423.

Giralt Latorre, Javier (2012): «El catalán noroccidental a ambos lados de la frontera», dins Archivo de Filología Aragonesa [Zaragoza], 67, pàg. 113-141.

Goebl, Hans (2002): «Presentació del primer volum», dins Institut d’Estudis Catalans, Atles lingüístic del domini català. Presentació del primer volum, Barcelona, Publicacions de la Presidència, 15, pàg. 11-23.

— (2011): «Áreas, fronteras, similitudes y distancias: lección breve de geolingüística cuantitativa», dins Ramón de Andrés Díaz (coord.), Lengua, ciencia y fronteras, Uviéu, Trabe, pàg. 11-34.

López Casasnovas, Joan F. (2003): «Presentació a Menorca del primer volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Joan Miralles i Montserrat (ed.), Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears: any Francesc de B. Moll (4 i 5 d’octubre de 2002), Barcelona – Palma, Institut d’Estudis Catalans – Govern de les Illes Balears, pàg. 105-110.

Marcet Rodríguez, Vicente J. (2010): «El Atles Lingüístic del Domini Català: descripción metodológica y análisis formal y lingüístico», dins Anuario de Lingüística Hispánica [Valladolid], 26, pàg. 117-139.

Martí i Castell, Joan (1970): Contribució a l’estudi del dialecte occidental, Tarragona, Diputació de Tarragona.

— (1986): «Dialectologia social. Estudi de les localitats de Marçà, la Torre de Fontaubella, Margalef de Montsant i Alió», dins Joan Veny i Joan M. Pujals (ed.), Actes del Setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Tarragona-Salou, 1-5 octubre 1985), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 545-583.

— (2007): «L’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Ex-Libris Casa Bauró [Andorra], 10, pàg. 26-32.

Massanell Messalles, Mar (2001): «El primer volum cartogràfic de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)», dins Llengua & Literatura [Barcelona], 12, pàg. 571-582.

— (2002): «El mot valencià i nord-occidental picaport: aportació a la divisió català oriental / català occidental», dins Emili Casanova, Joaquim Martí i Abelard Saragossà (ed.), Estudis del valencià d’ara. Actes del IV Congrés de Filologia Valenciana del 20 al 22 de maig de 2000. En homenatge al Doctor Joan Veny, València, Denes, pàg. 375-402.

— (2017): «Los atlas lingüísticos como fuente para estudios de sintaxis dialectal: el caso del Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)», dins Verba. Anuario Galego de Filoloxía [Santiago de Compostela], 44, pàg. 271-315.

Massanell i Messalles, Mar i Joan Torruella (2013): «Denominacions del crepuscle en llengua catalana», dins Caplletra [València], 54, pàg. 51-103.

Montoya, Brauli (2009): «Phonological features of attrition: the shift from Catalan to Spanish in Alicante», dins James N. Stanford i Dennis R. Preston (ed.), Variation in Indigenous Minority Languages, Amsterdam – Philadelphia, John Benjamins, pàg. 211-227.

Pons i Griera, Lídia (1992): Iodització i apitxament al Vallès. Interpretació sociolingüística i psicolingüística dels canvis fonètics, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (1996): «Factors externs en la variació del lèxic», dins Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, III, Barcelona, Universitat de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 199-215.

— (1998): «Pronoms personals i possessius en català: varietat de formes a la llengua parlada», dins Giovanni Ruffino (ed.), Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. II: Morfologia e sintassi delle lingue romanze, Tübingen, Niemeyer, pàg. 679-691.

— (2002): «Presentació del primer volum», dins Institut d’Estudis Catalans, Atles lingüístic del domini català. Presentació del primer volum, Barcelona, Publicacions de la Presidència, 15, pàg. 25-30.

— (2005): «Qüestions de morfologia derivativa segons els materials de l’Atles Lingüístic del Domini Català: els gentilicis», dins Joan Veny (ed.), Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa? I Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 11 de març de 2004), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 41-58 i tres mapes.

— (2014 a): «Antoni M. Badia i Margarit», Universitat de Barcelona, Barcelona. http://ub.edu (17 de novembre de 2014).

— (2014 b) «Traspàs d’Antoni M. Badia i Margarit, fundador de l’AILLC», Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona. https://aillc.espais.iec.cat/

— (2017 a): «Apunts sobre la creativitat lèxica de Fuster: els adjectius», dins Núria Cadenes i Gemma Pasqual (ed.), Nosaltres les fusterianes, València, Tres i Quatre, pàg. 357-359.

— (2017 b): «Presentació de la Primera Jornada de l’AILLC a Saragossa», dins Javier Giralt Latorre i María Teresa Moret Oliver (ed.), El repte d’investigar sobre la franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016), Saragossa, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pàg. 9-13. https://aillc.espais.iec.cat/files/2017/11/2017_01.pdf

Pons Griera, Lídia i Mar Massanell Messalles (2002): «Traitement et exploitation du corpus oral. Atles Lingüístic del Domini Català», dins Claus D. Pusch i Wolfgang Raible (ed.), Romanistische Korpuslinguistik. Korpora und gesprochene Sprache / Romance Corpus Linguistics. Corpora and Spoken Language, Tübingen, Gunter Narr, pàg. 171-180.

Pons Griera, Lídia i Joan Veny (1994): «“Atlas Lingüístic del Domini Català”: estado de los trabajos», dins Pilar García Mouton (ed.), Geolingüística. Trabajos europeos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pàg. 253-273.

— (2003): «La perspectiva lingüística: l’Atles Lingüístic del Domini Català. Etnotextos i material etnogràfic», dins Lourdes Plans (ed.), Fonts Orals. La investigació a les terres de parla catalana. Actes de les Jornades de la CCEPC (Barcelona, 14 i 15 de desembre de 2001), Barcelona, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana – Museu d’Història de Catalunya – Cossetània, pàg. 205-218.

Rafel, Joaquim (1976): «Fonologia diacrònica catalana: aspectes metodològics», dins Felip M. Lorda Alaiz i Jean Roudil (ed.), Problemes de Llengua i Literatura Catalanes. Actes del II Col·loqui Internacional sobre el Català (Amsterdam, 1970), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 47-65.

— (1980): «Sobre el benasquès», dins Jordi Bruguera i Josep Massot i Muntaner (ed.), Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1-6 d’octubre de 1979), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 587-618.

— (1981): La lengua catalana fronteriza en el Bajo Aragón Meridional. Estudio fonológico, Barcelona, Universitat de Barcelona.

Ribes i Marí, Enric (2003): «Presentació a Eivissa del primer volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Joan Miralles i Montserrat (ed.), Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears: any Francesc de B. Moll (4 i 5 d’octubre de 2002), Barcelona – Palma, Institut d’Estudis Catalans – Govern de les Illes Balears, pàg. 119-123.

Saramago João i Joan Veny (2001): «Les désignations romanes de ‘moustique’», dins Atlas Linguistique Roman (ALiR), IIa, [Cartografia] i Commentaires, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, pàg. 359-376.

Torres Vilatarsana, Marta (2001): «L’expressió de les hores en català: anàlisi contrastiva», dins Caplletra [València], 30, pàg. 169-198.

Veny, Joan (1973): «Dialectologie Catalane», dins Antoni M. Badia i Margarit i Georges Straka (ed.), La linguistique catalane. Actes et colloques, 11, Paris, Klincksieck, pàg. 289-337 i vuit mapes. Reproduït a Joan Veny, 1978 a, pàg. 7-61.

— (1976): «El valencià meridional», dins Felip M. Lorda Alaiz i Jean Roudil (ed.), Problemes de Llengua i Literatura Catalanes. Actes del II Col·loqui Internacional sobre el Català (Amsterdam, 1970), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 145-180 i cinquanta mapes. Reproduït a Joan Veny, 1978 a, pàg. 203-245 i vint-i-sis mapes.

— (1977 a): «Interferencias léxicas en catalán», dins Atti XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Napoli, 15-20 aprile 1974), IV, edició a cura d’Alberto Varvaro, Napoli – Amsterdam, Gaetano Macchiaroli – John Benjamins, pàg. 211-231. Reproduït a Joan Veny, 1978 a, pàg. 107-130.

— (1977 b): «Aproximació a l’estudi del dialecte eivissenc», dins Randa [Barcelona], 5, pàg. 5-41 i un mapa.

— (1977 c [1991]): «Aspectes de geolingüística catalana», dins Joan Veny, 1991 c, pàg. 115-129.

— (1978 a): Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, Edicions 62 (amb vint-i-sis mapes) (2a ed., 1984).

— (1978 b): «Sobre els castellanismes del rossellonès», dins Joan Veny, 1978 a, pàg. 155-201. Reproduït a Hommage à Jean Séguy, II, Toulouse, Université de Toulouse – Le Mirail, 1979, pàg. 401-438 i cinc mapes.

— (1978 c): «Problemas de adstrato en catalán», dins Joan Veny, 1978 a, pàg. 131-154. Reproduït a ArchivumEstudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach con motivo de sus XXV años de docencia en la Universidad de Oviedo [Oviedo], 29-30, 1979, pàg. 399-422.

— (1980): «Cartografia lingüística», dins La cartografia al servei de les autonomies. Ponències, comunicacions i col·loquis de les Jornades de Cartografia Temàtica. Associació Catalana de Ciència Regional (1979), Barcelona, Servei d’Estudis del Banc Occidental – Siroco, pàg. 87-97.

— (1981): «De re ficaria: cat. ‘bordissots’ i ‘paratjals’», dins Affar [Mallorca], 1, pàg. 37-44 i dos mapes. Reproduït a Joan Veny, 2001 a, pàg. 77-93 i dos mapes.

— (1988 a): «Noves dades sobre la partió català occidental / català oriental», dins Philip D. Rasico i Curt J. Wittlin (ed.), Actes del V Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Tampa-St. Augustine, 1987), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 11-36 i cinc mapes. Reproduït a Joan Veny, 2001 b, pàg. 61-82.

— (1988 b): «Llei fonètica, onomatopeia i polisèmia en els noms catalans del ‘grill’», dins Anna Cornagliotti et al. (ed.), Miscellanea di Studi Romanzi offerta a Giuliano Gasca Queirazza, 2, Torino, Edizioni dell’Orso, pàg. 1.073-1.095. Reproduït a Joan Veny, 2001 a, pàg. 183-209 i dos mapes.

— (1988 c): «Atlas Lingüístic del Domini Català», dins Anthropos. Antoni M. Badia Margarit. Amor y pasión por una lengua y una cultura [Barcelona], 81, pàg. VII-VIII.

— (1989): «Sobre les equivalències cast. /x/ = cat. /ʎ/», dins Homenaje a Alonso Zamora Vicente. II, Dialectología. Estudios sobre el Romancero, Madrid, Castalia, pàg. 307-321. Reproduït a Joan Veny, 2006 b, pàg. 77-90.

— (1991 a): «Les varietats geogràfiques i la normativa de la llengua catalana», dins Joan Martí i Castell (ed.), Processos de normalització lingüística: l’extensió d’ús social i la normativització, Barcelona, Columna, pàg. 197-205. Reproduït Joan Veny, 2001 b, pàg. 85-94.

— (1991 b): «Huellas aragonesas en los dialectos catalanes meridionales», dins Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses (Zaragoza, 1988), Zaragoza, Diputación General de Aragón, pàg. 89-102 i tres mapes. Versió en català dins Joan Veny, 1991 c, pàg. 97-114.

— (1991 c): Mots d’ahir i mots d’avui, Barcelona, Empúries.

 (1991 d): «Francesc de B. Moll, dialectòleg», dins Anuari IEC. Curs 1990-1991 [Notes necrològiques de Francesc de B. Moll i Casasnovas], Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 88-94. Reproduït a Maria Pilar Perea (ed.), Francesc de B. Moll a l’inici del segle XXI, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, pàg. 57-67.

— (1991 e): «Aproximació a la història lingüística dels vins catalans», dins Joan Veny, 1991 c, pàg. 45-68. Reproduït a Emili Giralt (coord.), Vinyes i vins: mil anys d’història. Actes i comunicacions del III Col·loqui d’Història Agrària sobre mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans. Febrer de 1990, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pàg. 103-115.

— (1992 a): «Actituds metalingüístiques en textos dialectals», dins Col·loqui sobre les Fonts Orals (Monestir de la Real [Sant Bernat], Palma, 12-15 d’abril de 1984), Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, pàg. 57-61. Reproduït a Lupu Coman i Lorenzo Renzi (ed.), Studi Rumeni e Romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu, II, Linguistica generale e romanza, Padova, Unipress, 1995, pàg. 697-710.

— (1992 b): «Lexicografia i dialectalismes: a propòsit del Diccionari català-llatí d’Antoni Font (s. XVII)», dins Antoni Ferrando (ed.), Miscel·lània Sanchis Guarner, III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 351-379. Reproduït a Joan Veny, 1993 d, pàg. 227-250.

— (1992 c): «Fronteras y áreas dialectales», dins Actas del Congreso Internacional de Dialectología (Bilbao, 21-25 octubre 1991), Bilbao, Euskaltzaindia, pàg. 197-245.

— (1993 a): «Els ‘joglars’ de la mar», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Miscel·lània Jordi Carbonell / 5] [Barcelona], 26, pàg. 158-175.

— (1993 b): «Dos caballas advenedizas en dominio catalán», dins Pilar Carrasco i Manuel Galeota (ed.), Antiqua et nova Romania. Estudios lingüísticos y filológicos en honor de José Mondéjar en su sexagésimoquinto aniversario, 1, Granada, Universidad de Granada, pàg. 505-524. Versió en català dins Joan Veny, 2009 d, pàg. 155-171.

— (1993 c): Dialectologia filològica. Transfusió lèxica. Llengua escrita i dialectalismes, Barcelona, Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (1993 d): «Yeísmo histórico y tratamiento de /x/ en asturiano y catalán», dins Lletres Asturianes [Uviéu], 50, pàg. 27-37. Versió en català dins Joan Veny, 2006 b, pàg. 95-112.

— (1993 e): «El valencià en la proposta del català estàndard», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló (16 i 17 d’octubre de 1992), Barcelona – Castelló, Institut d’Estudis Catalans – Universitat Jaume I, pàg. 47-56. Reproduït a Joan Veny, 2001 b, pàg. 95-103 i a 2009 d, pàg. 227-235.

— (1993 f): «Atlas Lingüístic del Domini Català (ALDC). Estat actual dels treballs», dins Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano [Torino], sèrie III, 11-16 (1987-1992), pàg. 105-112.

— (1993 g): «Fortuna del fonema /x/ en català: visió històrica de la ‘queada’», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (ed.), Actes del IXè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), 2, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 405-436. Reproduït a Joan Veny, 2006 b, pàg. 33-60.

— (1994 a): «Esperit i esdevenidor de la llengua catalana. Vitalitat de la parla. Els dialectes», dins Raimon Panikkar (ed.), Llenguatge i identitat. Lexicosofia catalana (Simpòsium celebrat a Vivarium [Tavertet] els dies 12-13 i 19-20 de setembre de 1992), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 247-266.

— (1994 b): «La importación del fonema /x/ en catalán», dins Revista Española de Lingüística [Madrid], 24/1, pàg. 1-19. Versió en català dins Joan Veny, 2006 b, pàg. 61-76.

— (1996 a): «Erotisme i litúrgia en els noms del quetsémper (Synodus saurus L.)», dins Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, III, Barcelona, Universitat de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 289-309.

— (1996 b): «Els mallorquinismes en les “Visions de Mallorca” de Joan Santamaria», dins Urc [Lleida], 10, pàg. 52-68. Reproduït a Joan Veny, 2003 a, pàg. 22-44.

— (1996 c): «Presentación do Atlas Lingüístico Galego (A Coruña, 21 de marzo de 1996)», dins Cadernos de lingua [Vigo], 13, pàg. 147-152. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 197-203.

— (1996 d): Onomàstica i dialectologia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (1996 e): «Asedio dialectológico a la lengua / Setge dialectològic a la llengua», dins Mapamundi catalán estense. Escuela cartográfica mallorquina, edició a cura d’Ernesto Milano i Annalisa Battini, Barcelona, M. Moleiro, pàg. 73-74, 136-137. Reproduït a Joan Veny, 2003 a, pàg. 119-125.

— (1996 f): «Le domaine catalan», dins Michel Contini i Gaston Tuaillon (ed.), Atlas Linguistique Roman (ALiR), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, pàg. 45-53.

— (1997 a): «Ittionimia catalana: nuove proposte etimologiche», dins Gianna Marcato (ed.), I dialetti e il mare. Atti del Congresso Internazionale di studi in onore di Manlio Cortelazzo (Chioggia, 21-25 settembre 1996), Padova, Unipress, pàg. 9-21. Versió en català dins Joan Veny, 2001 a, pàg. 211-232 i un mapa.

— (1997 b): «Els noms catalans del ‘mosquit’», dins Revista de Filología Románica [Memoria-Homenaje a Pedro Peira Sobeirón] [Madrid], 14/2, pàg. 487-501. Reproduït a Joan Veny, 2001 a, pàg. 159-182 i un mapa.

— (1997 c): «Les dénominations catalanes du ‘Bothus podas’ (Delaroche, 1809) et d’autres pleuronectiformes», dins Jean-Philippe Dalbera, Chantal Kircher, Sylvie Mellet i Robert Nicolaï (ed.), Les Zoonymes. Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice, nouvelle série, 38, Nice, pàg. 387-405.

— (1998 a): «Scripta i projecció dialectal en català» dins Dietrich Briesemeister i Axel Schönberger (ed.), Ex nobili philologorum officio: Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag, Berlin, Domus Editora Europaea, pàg. 881-891. Reproduït a Joan Veny, 2001 b, pàg. 43-57.

— (1998 b): «Tradición e innovación en los nombres catalanes del ‘Eriobotrya japonica’ y su fruto», dins Giovanni Ruffino (ed.), Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia RomanzaIII: Lessicologia e semantica delle lingue romanze, Tübingen, Niemeyer, pàg. 927-940.

— (1998 c): «L’alguerès i la llengua estàndard», dins Paolo Maninchedda (ed.), La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari, 11-15 ottobre 1995), I, Cagliari, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, pàg. 555-566. Reproduït a Joan Veny, 2001 b, pàg. 105-111.

— (1998 d): «Diatopismes en la poesia de Damià Huguet», dins Biel Huguet i Montserrat Alcaraz (coord.), Damià Huguet, home de call vermell, Binissalem, Di7 Comunicació, pàg. 134-144. Reproduït a Joan Veny, 2003 a, pàg. 45-59.

 (1998 e): «La geolingüística catalana, ahir i avui», dins Caplletra [València], 25, pàg. 109-134.

— (1999 a): «Joan Coromines i la dialectologia catalana», dins Joan Solà (ed.), L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge, Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, pàg. 155-168. Reproduït a Antoni M. Badia i Margarit i Joan Solà (ed.), Joan Coromines, vida y obra. Con la colaboración de Ernest Rusinés, Madrid, Gredos, 2008, pàg. 149-185.

 (1999 b): «Leuconíquia i cultura popular», dins Caplletra [València], 26, pàg. 27-37. Reproduït a Joan Veny, 2009 d, pàg. 239-249.

 (1999 c): Aproximació al dialecte eivissenc, Palma de Mallorca, Moll.

 (1999 d): «La centralització de la [o] àtona en català: del clotell al clatell», dins Catalan Review [Homage Volume for Professor Joseph Gulsoy] [Barcelona], 13/1-2, pàg. 225-253. Reproduït a Joan Veny, 2009 c, pàg. 93-113.

 (2000 a): «Topònims i gentilicis en la ictionímia catalana», dins Joan F. Mateu i Emili Casanova (ed.), Estudis de toponímia valenciana en honor de Vicenç M. Rosselló Verger, València, Denes, pàg. 529-540.

 (2000 b): «De la ‘nineta’ a l’‘ànima de l’ull’», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Elx i a la Universitat d’Alacant (16 i 17 d’octubre de 1998), Barcelona – Elx, Institut d’Estudis Catalans – Ajuntament d’Elx, pàg. 83-92. Reproduït a Joan Veny, 2009 d, pàg. 145-154.

 (2001 a): Llengua i entorn natural, Barcelona, Edicions 62.

 (2001 b): Llengua històrica i llengua estàndard, València, Universitat de València.

 (2001 c): «Diatopia i llengua estàndard», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana, Benicarló, Alambor, pàg. 207-272. Versió ampliada a Joan Veny, 2001 b, pàg. 119-171.

 (2001 d): «Jaume Vidal Alcover i la llengua», dins Magí Sunyer i Rosa Comes (ed.), Jaume Vidal Alcover: humanisme, heterodòxia i geni, Valls, Cossetània – Universitat Rovira i Virgili, pàg. 175-188. Reproduït a Joan Veny, 2003 a, pàg.60-79.

 (2001 e): «Varietats geogràfiques», dins Francesc Vallverdú (ed.), Enciclopèdia de la llengua catalana, Barcelona, Edicions 62, pàg. 172-180.

 (2002 a): «Antoni M. Alcover i la dialectologia catalana», dins Serra d’Or [Barcelona], 507, pàg. 16-18.

 (2002 b): «El valencià en l’Atles Lingüístic del Domini Català», dins Emili Casanova, Joaquim Martí i Abelard Saragossà (ed.), Estudis del valencià d’ara. Actes del IV Congrés de Filologia Valenciana del 20 al 22 de maig de 2000. En homenatge al Doctor Joan Veny, València, Denes, pàg. 641-657. Reproduït a Joan Veny, 2009 d, pàg. 129-143.

 (2002 c): «La interferència occitana en l’obra epidemiològica d’Antoni Girauld», dins Michel Aurnague i Michel Roché (ed.), Hommage à Jacques Allières. Romania et Vasconia. Vol. 2. Romania sans frontières, Anglet, Atlantica, pàg. 637-651. Reproduït a Joan Veny, 2006 b, pàg. 189-204.

 (2002 d): «Presentació del primer volum», dins Institut d’Estudis Catalans, Atles lingüístic del domini català. Presentació del primer volum, Barcelona, Publicacions de la Presidència, 15, pàg. 31-38.

 (2002 e): «Sobre el valencià gemecar ‘gemegar’», dins Caplletra [València], 32, pàg. 143-155. Reproduït a Joan Veny, 2006 b, pàg. 133-143.

 (2002 f): «Treinta años de lingüística catalana», dins Alberto Bernabé, José Antonio Berenguer, Margarita Cantarero i José Carlos de Torres (ed.), Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 11-15 de diciembre de 2000). Presente i futuro de la lingüística en España. La Sociedad de Lingüística, 30 años después, I, Madrid, Gredos, pàg. 291-324.

 (2003 a): Escriptura i oralitat a Mallorca, Mallorca, Moll.

 (2003 b): «Antoni M. Alcover i la dialectologia catalana», dins Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover (Palma de Mallorca, novembre de 2001), Palma – Barcelona, Universitat de les Illes Balears – Càtedra Alcover-Moll-Villangómez – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 9-38. Reproduït a Joan Veny, 2003 a, pàg. 84-115.

 (2003 c): «Relacions toponímiques i lingüístiques entre les Balears i la Marina», dins Emili Casanova i Lluís R. Valero (ed.), Actes del XXIX Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (i VI d’Onomàstica Valenciana) (Teulada [Marina Alta], 6-8 desembre 2002), València, Denes, pàg. 705-730. Reproduït a J. Veny, 2009 d, pàg. 173-199.

 (2003 d): «Catalán: historia externa de la lengua», dins Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Glessgen, Christian Schmitt i Wolfgang Schweickard (ed.), Romanische Sprachgeschichte. Histoire linguistique de la Romania. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen. Manuel international d’histoire linguistique de la Romania, 1, Berlin – New York, De Gruyter, pàg. 840-852. Versió en català dins Joan Veny, 2009 c, pàg. 11-27.

 (2003 e): «Qüestions geolingüístiques a l’entorn de la varietat tortosina», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa, Benicarló, Onada, pàg. 351-380.

 (2003 f): «Codification dialectale et polymorphisme dans la Nuova Grammatica (1945) de G. Palomba», dins Rita Caprini (ed.), Parole romanze. Scritti per Michel Contini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 483-496. Versió en català dins Joan Veny, 2009 c, pàg. 179-190.

 (2003 g) Recensió de Germà Colón, Estudis de filologia catalana i romànica, València – Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, dins Estudis Romànics [Barcelona], 25, pàg. 372-375. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 85-90.

 (2003 – 2004) Recensió d’Emilio Barriuso, Atlas léxico marinero de Asturias, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos – Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, 2002, dins Revista de Filoloxía Asturiana [Uviéu], 3-4, pàg. 347-353. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 205-211.

 (2004 a): «Diatopisme i estàndard en català», dins Fundació Catalana per a la Recerca, Premis de la Fundació Catalana per a la Recerca. Convocatòria 2004, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, pàg. 21-26.

 (2004 b): «Ictionímia balear», dins Joan Manuel Pons i Valens (ed.), Actes del VIè Congrés El Nostre Patrimoni Cultural. El patrimoni marítim i costaner, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, pàg. 15-30. Reproduït a Joan Veny, 2007 c, pàg. 111-130.

 (2004 c): «Contribució de la dialectologia a la gramàtica», dins Maria Rosa Lloret i Clàudia Pons (ed.), Lingüística i gramàtiques, Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona – Promociones y Publicaciones Universitarias, pàg. 109-151 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 61-106).

 (2004 d): «Rector i rectoria en català: estudi onomasiològic», dins Germà Colón, Tomàs Martínez i Maria Pilar Perea (ed.), La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Castelló, Fundació Germà Colón i Domènech – Universitat Jaume I, pàg. 471-493.

 (2004 e): «Sobre la interferencia catalán-castellano», dins Alberto Gil, Dietmar Osthus i Claudia Polzin-Haumann (ed.), Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vielfalt und Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag, 1, Frankfurt am Main, Peter Lang, pàg. 339-354. Versió en català dins Joan Veny, 2006 b, pàg. 19-32.

 (2004 f): «Sobre els significants de ‘blasfemar’ i ‘renyar’: geolingüística, semàntica i etimologia», dins Caplletra [València], 37, pàg. 35-52 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 31-57).

 (2005 a): «Norma i espai en català», dins Bàrbara Roviró, Aina Torrent-Lenzen i Andreas Wesch (ed.), Normes i identitatsNormen und identitätenSprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags Köln 2003, Titz, Axel Lenzen, pàg. 291-320.

 (2005 b): «Afinitats ultrapirinenques del català septentrional de transició», dins Xavier Luna-Batlle (ed.), Actes del Col·loqui L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer”, Figueres, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pàg. 179-199.

 (2005 c): «Alguns ensenyaments de la geolingüística», dins Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa? I Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 11 de març de 2004), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 155-172 i cinc mapes.

 (2005 d) Recensió de Cosme Aguiló, Toponímia i etimologia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, dins Estudis Romànics [Barcelona], 27, pàg. 377-380.

 (2005 e) Recensió de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, El parlar de la Garrotxa, Girona, Ràdio Olot, 2001, dins Estudis Romànics [Barcelona], 27, pàg. 382-385.

 (2006 a): Tradició, traducció i interferència en el diccionari mallorquí (1840) de Pere Antoni Figuera. Estudi introductori de Bartomeu Font Obrador, Palma, Consell de Mallorca.

 (2006 b): Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, Universitat de València.

 (2006 c): «Llengua i territori en l’obra de Verdaguer», dins Anuari Verdaguer [Actes del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer: “Verdaguer: llengua, retòrica i poètica”] [Vic], 14, pàg. 17-55.

 (2006 d): «Notes», dins Francesc Vallverdú (ed.), Llenguatge. Articles de La Vanguardia (1999-2002), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 107-121.

 (2006 e): «Presentació», dins Francesc de B. Moll, Obres Completes, III. Estudis dialectals i onomàstics, edició a cura de M. Pilar Perea, Mallorca, Moll, pàg. 9-12.

 (2007 a): «El Diccionari general de la llengua catalana: precedents, posterioritat, dialectalismes», dins Jordi Mir i Joan Solà (dir.), Pompeu Fabra. Obres Completes, 5, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 41-76. Reproduït a Joan Veny, 2009 c, pàg. 143-171.

 (2007 b): «San(t) Antoni / Sen(t) Antoni», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Homenatge a Joseph Gulsoy / 3] [Barcelona], 55, pàg. 215-239. Reproduït a Joan Veny, 2009 c, pàg. 114-128.

 (2007 c): Escrits lingüístics mallorquins, Mallorca, Moll.

 (2007 d): «Coromines, colós de l’etimologia», dins Zeitschrift für Katalanistik [Frankfurt am Main], 20, pàg. 3-19.

 (2007 e): Recensió de Manuela Barros Ferreira, João Saramago, Luisa Segura i Gabriela Vitorino, Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores. Vol. I. A criação de gado. Gado bovino, ovino e caprino. Leite e derivados. O porco e a matança, com a colaboração de Ernestina Carrilho e Maria Lobo, Lisboa, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa – Angra do Heroísmo – Direcção Regional da Cultura-Açores, 2001, dins Estudis Romànics [Barcelona], 29, pàg. 391-393. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 213-217.

 (2007 f): «Entorn de l’onomàstica de Menorca», dins Societat d’Onomàstica. Butlletí interior [Barcelona], 104-105, pàg. 269-278. Reproduït a Institut Menorquí d’Estudis i Societat d’Onomàstica (ed.), Onomàstica a l’illa de Menorca. XXVIII Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (Maó i Ciutadella, 22-24 de setembre de 2002), Menorca, Institut Menorquí d’Estudis – Societat d’Onomàstica, 2009, pàg. 267-278.

 (2007 g): «Moll, etimologista», dins Joan Veny, 2007 c, pàg. 29-53.

 (2007 h): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 1, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (primera reimpressió corregida, 2008; segona reimpressió corregida, 2014).

— (2008 a): «Le relazioni catalano-genovesi e il loro riflesso linguistico», dins Vincenzo Orioles i Fiorenzo Toso (ed.), Circolazioni linguistiche e culturali nello spazio mediterraneo. Miscellanea di studi, Recco – Genova, Università degli Studi di Udine – Centro Internazionale sul Plurilinguismo – Le Mani, pàg. 397-412. Versió en català dins Joan Veny, 2009 c, pàg. 28-42.

— (2008 b): «Germà Colón, etimòleg», dins Emili Casanova i M. Teresa Echenique (ed.), El deler per les paraules. Les aportacions de Germà Colón a la romanística, València, Universitat de València, pàg. 305-319.

— (2008 c): «Joan Coromines i l’etimologia catalana», dins Teresa Cabré, Marta Prat i Joan Torruella (ed.), Joan Coromines i la filologia romànica, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 149-176.

— (2008 d): «De l’atles lingüístic descriptiu a l’atles interpretatiu», dins Serra d’Or [Barcelona], 585, pàg. 69-70.

— (2008 e): «La lengua catalana: entre estándar y dialectología», dins Revue Roumaine de Linguistique [Bucureşti], 53, 1/2, pàg. 141-156.

— (2008 f): Recensió de Marie-Guy Boutier, Marie-Thérèse Counet i Jean Lechanteur, Atlas Linguistique de la Wallonie. Tableau géographique des parlers de la Belgique romane d’après l’enquête de Jean Haust et des enquêtes complémentaires. Vol. 6: La terre, les plantes et les animaux (1ère partie), Liège, Université de Liège, 2006, dins Estudis Romànics [Barcelona], 30, pàg. 439-440. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 219-222.

— (2008 g): «Els manlleus a través de la història del català», dins Xavier Fargas (ed.), Espais terminològics 2007. Neologia terminològica: el tractament dels manlleus, Vic – Barcelona, Eumo – Termcat, pàg. 27-60. Reproduït a Joan Veny, 2009 c, pàg. 55-76.

— (2008 h): «Los nombres de la ‘rodada’ en catalán», dins Gabriele Blaikner-Hohenwart, Evelyn Bortolotti, Rita Franceschini, Emese Lörincz, Leander Moroder, Gerda Videsott i Paul Videsott (ed.), Ladinometria. Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, II, Salzburg, Universität Salzburg – Freie Universität Bozen – Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” – Istitut Ladin “Micurà de Rü”, pàg. 325-338. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 235-248.

— (2009 a): «Gal·licisme i aragonesisme en els significants catalans de filaberquí», dins Hèctor Moret (ed.), Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya – Institut d’Estudis del Baix Cinca, pàg. 511-528. Reproduït a Joan Veny, 2009 d, pàg. 203-214.

— (2009 b): «Sobre ombria i els noms catalans de l’‘obaga’», dins Montserrat Veyrat i Enrique Serra (ed.), La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Estudios dedicados al profesor Ángel López García con ocasión de su sexagésimo aniversario, I, Madrid, Arco Libros, pàg. 553-566. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 249-264.

— (2009 c): Per una història diatòpica de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2009 d): Estudis lingüístics valencians, edició a càrrec d’Emili Casanova i Antoni Ferrando, València, Universitat de València.

— (2009 e): «Importancia de los atlas lingüísticos en la investigación geolingüística internacional: el Atlas Linguistique Roman», dins Dolores Corbella i Josefa Dorta (ed.), La investigación dialectológica en la actualidad, Santa Cruz de Tenerife, Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, pàg. 309-332. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 175-196.

— (2009 f): «Dialectología y estándar: algunas enseñanzas a propósito del catalán», dins EDACAR, 3, II Congreso de l’Aragonés (Zaragoza y Alto Aragón, 13, 14 y 15 de chulio de 2006). Actas, Zaragoza, Academia de l’Aragonés, pàg. 61-76.

— (2009 g): «Scripta eivissenca i lingüística diacrònica», dins Joan Veny, 2009 c, pàg. 129-140. Reproduït a Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Eivissa i Formentera (16 i 17 de maig de 2008), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Institut d’Estudis Eivissencs – Consell Insular d’Eivissa – Consell Insular de Formentera – Ajuntament d’Eivissa, 2010, pàg. 47-59.

— (2009 h): «Valencianitat del Curial», dins Joan Veny, 2009 d, pàg. 253-292. Reproduït a Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, Amsterdam, John Benjamins, 2012, pàg. 1.089-1.106.

— (2009 i): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 2, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2010): «Unitat i diversitat en el joc del pare carabasser», dins Randa [Miscel·lània Gabriel Llompart / 5] [Barcelona], 65, pàg. 185-195.

— (2011 a): «Cap a la cartografia interpretativa: Petit Atles Lingüístic del Domini Català», dins Germà Colón i Lluís Gimeno Betí (ed.), Noves tendències en la dialectologia contemporània, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, pàg. 41-68.

— (2011 b): «Sobre derivats populars catalans del gerundiu», dins Estudis Romànics [Barcelona], 33, pàg. 293-302.

— (2011 c): «Sobre el mossarabisme alatxa ‘Sardinella aurita’», dins Caplletra [València], 51, pàg. 183-203. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 137-152.

— (2011 d): «Enquesta a Guardamar», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Delegació de l’Institut a Alacant, el Carxe (la Torre del Rico, Jumella), Novelda i Guardamar (16 i 17 d’octubre de 2009), Barcelona – Alacant – Guardamar – Jumella – Novelda, Institut d’Estudis Catalans – Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Ajuntament de Guardamar – Ajuntament de Jumella – Ajuntament de Novelda, pàg. 67-80.

— (2011 e): «Cel a cabassets, aigua a cantirets», dins De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon, edició a cura de Joan Tort i Donada, Barcelona, Societat d’Onomàstica, pàg. 479-491 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 189-211).

— (2011 f): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 3, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2012 a): «Perfils dels parlars d’Eivissa», dins Memòria de l’Any Vicent Serra i Orvay, Eivissa, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia – Balàfia Postals, pàg. 75-83.

— (2012 b): «Circulacions lingüístiques en la Romània», dins Joan Veny, 2012 h, pàg. 93-113. Reproduït a Emili Casanova i Cesáreo Calvo (ed.), Actes del 26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Berlin, De Gruyter, 2013, pàg. 495-511.

— (2012 c): «Estudis Romànics y la lingüística románica», dins Roberto Antonelli, Paolo Canettieri i Arianna Punzi (ed.), Critica del testo, XV/3 [Fra Autore e Lettore: la filologia romanza nel XXI secolo fra l’Europa e il mondo], Roma, Viella libreria editrice, pàg. 211-227. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 29-43.

— (2012 d): Recensió de Santi Cortés i Vicent García Perales, La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-1976), València, Universitat de València, 2009, dins Estudis Romànics [Barcelona], 34, pàg. 581-587.

— (2012 e): «Pourquoi devient-on linguiste?», dins Emanuela Timotin i Stefan Colceriu (ed.), De ce am devenit lingvist? Omagiu Academicianului Marius Sala, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, pàg. 367-372. Reproduït a Joan Veny, 2012 h, pàg. 19-26.

— (2012 f): «Catalan roger, une adaptation de l’occitan roget?», dins Michèle Oliviéri, Guylaine Brun-Trigaud i Philippe Del Giudice (ed.), La Leçon des dialectes. Hommages à Jean-Philippe Dalbera, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 143-158.

— (2012 g): «Limites et aires linguistiques en catalan et les langues romanes», dins Xosé Afonso Álvarez Pérez, Ernestina Carrilho i Catarina Magro (ed.), Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon, 2011, Lisboa, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, pàg. 237-269. http://limiar.clul.ul.pt

— (2012 h): De geolingüística i etimologia romàniques, edició a cura de José Enrique Gargallo i M. Reina Bastardas, Barcelona, Universitat de Barcelona.

 (2012 i): «Vocabulaire ichtyonymique et nautique catalan dans la Romania», dins Joan Veny, 2012 h, pàg. 153-171. Reproduït a Mare Loquens. Études d’étymologie et de géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007), edició a cura de José Enrique Gargallo i Nikola Vuletić, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013, pàg. 93-110.

— (2012 j): «Paremiología y variación dialectal», dins Géolinguistique [Grenoble], 13, pàg. 313-342.

— (2013 a): «Pudent/*Pudenta: entre normativa i ús», dins Randa [Homenatge a Anthony Bonner / 4] [Barcelona], 70, pàg. 141-151.

 (2013 b): «Sobre l’epítesi dental de –r > –rt en català: del cor al *cort», dins Estudis Romànics [Barcelona], 35, pàg. 391-399.

 (2013 c): «Pronúncia diftongada de o, u (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de əw / aw (rautija > rutija) en posició àtona en català», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Homenatge a Jordi Bruguera / 1] [Barcelona], 67, pàg. 191-229 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 215-275).

 (2013 d): «Manuel Sanchis Guarner: les aportacions a la dialectologia, la lexicografia i la cultura popular», dins Jornades de la Secció Filològica a València i Alcoi, edició a cura de Vicent Pitarch i Almela i Brauli Montoya i Abat, Barcelona – València – Alcoi, Institut d’Estudis Catalans – Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Ajuntament d’Alcoi, pàg. 59-71.

— (2013 e): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 4, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2013 f): Recensió de Jean Le Dû i Guylaine Brun-Trigaud, Atlas linguistique des Petites Antilles, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2011, dins Estudis Romànics [Barcelona], 35, pàg. 556-559.

— (2014 a): Recensió de Luisa Segura i Gabriela Vitorino, Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores. Vol. II. A vinha e o vinho. Os trabalhos do linho e da lâ, Lisboa, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa – Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2010, dins Estudis Romànics [Barcelona], 36, pàg. 597-598.

— (2014 b): «L’Atles lingüístic del domini català i Andorra», dins Segones Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Andorra (19 i 20 d’octubre de 2007), edició a cura de Ramon Sistac, Barcelona – Andorra, Institut d’Estudis Catalans – Govern d’Andorra, pàg. 13-22.

— (2014 c): «Ichtyonymes roussillonnais: entre l’identité et l’interférence», dins Federica Cugno, Laura Mantovani, Matteo Rivoira, Maria Sabrina Specchia (ed.), Studi linguistici in onore di Lorenzo Massobrio, Torino, Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano, pàg. 1075-1083.

— (2015 a): «Sur les italianismes du catalan», dins Paroddi varghji. Mélanges offerts à Marie-José Dalbera-Stefanaggi. Textes réunis par Stella Retali-Medori, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 413-431.

— (2015 b): «Català occidental / català oriental, encara», dins Estudis Romànics [Barcelona], 37, pàg. 31-65.

— (2015 c): Perfils lingüístics balears, Palma, Lleonard Muntaner.

— (2015 d): «Botànica i llengua. Fitonímia, etimologia i motivació lèxica», dins ManuscritsRevista d’Història Moderna [Bellaterra], 33, pàg. 33-50 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 109-132).

— (2015 e): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 5, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2016 a): «Terra, pedra i paraula», dins Actes de la Jornada Terres, pedres i paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic (València, 21 de febrer del 2014), València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, pàg. 11-21 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 145-163).

— (2016 b): «Noms de plantes, una font d’estudis lingüístics», dins Estudis Romànics [Barcelona], 38, pàg. 275-281 (reproduït a Joan Veny [2024 b], pàg. 133-143).

— (2016 c): «Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)», dins Estudis Romànics [Barcelona], 38, pàg. 584-587.

— (2016 d): «Antoni M. Badia i Margarit, romanista», dins Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria, sala Prat de la Riba, 12 de novembre de 2015, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 77-83.

— (2016 e): «Pepita, una interferencia del valenciano, con otros episodios colaterales», dins M. Quirós, J. R. Carriazo, E. Falque i M. Sánchez (ed.), Etimología e historia en el léxico del españolEstudios ofrecidos a José Antonio Pascual (Magister Bonus et Sapiens), Madrid – Frankfurt, Iberoamericana – Vervuert, pàg. 919-933.

— (2016 f): «Lexicografia comparativa del segle XVII: els diccionaris de Font, Torra i Lacavalleria», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, Tarragona, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pàg. 177-189.

— (2016 g): «Motivations semantiques du Cepola rubescens: le cas du catalan metge», dins Nikola Vuletić, Xosé Afonso Álvarez Pérez i José Enrique Gargallo Gil (ed.), Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia, Zadar, Sveučilište u Zadru, pàg. 73-85.

— (2017 a): «L’empremta occitana en català», dins Aitor Carrera i Isabel Grifoll (ed.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, Barcelona – Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Ilerdencs, pàg. 49-62. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/21_Occitania_en_Catalonha.pdf

— (2017 b): «Sobre l’origen de l’ictiònim revalla ‘morralla’», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Ceret (9 i 10 d’octubre de 2015), Barcelona – Perpinyà, Institut d’Estudis Catalans – Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, pàg. 19-30.

— (2017 c): «Velles i noves mirades sobre el tortosí», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Homenatge a Kálmán Faluba / 1] [Barcelona], 71, pàg. 195-207.

— (2017 d): «Continuïtat d’àrea lingüística, arabisme i interferència en els significants de ‘[Vaca] eixorca’», dins Departament de Filologia Catalana, Estudis filològics en homenatge al professor Jordi Colomina, Alacant, Universitat d’Alacant, pàg. 295-308.

— (2017 e): Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 6, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

— (2017 f): Paraules en l’espai, el temps i la norma, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2017 g): «Interferències lèxiques en valencià (retamaraspa)», dins eHumanista/IVITRA [Santa Barbara], 12, pàg. 36-51.

— (2017 h): «Estudi lingüístic: La interferència occitana en l’obra epidemiològica d’Antoni Girauld (1587)», dins Francesc Cremades i Joan Veny (ed.), Antoni Girauld: Remei e memorial per a preservar-se i curar de la pesta (1587), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 31-49.

— (2017 i): «Curial e Güelfa i el valencià», 12 de maig de 2017. https://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Veny_Curial_i_el_valencia.pdf

— (2018 a): «Elements diatòpics en la lexicografia catalana», dins M. Pilar Perea i Àngels Massip-Bonet (ed.), Noves aproximacions a la lexicografia dialectal, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 149-176.

— (2018 b): «Perfils lingüístics de l’obra poètica de Xavier Carbó», dins Llumiguia [Cassà de la Selva], 783, pàg. 47-55.

— (2018 c): «Sobre l’origen de torlit ‘sebel·lí, Burhinus oedicnemus L.’», dins Estudis Romànics [Barcelona], 40, pàg. 267-272.

— (2018 d): Recensió de Gabriel Bibiloni, El català de Mallorca. La fonètica, Palma, Lleonard Muntaner, 2016, dins Estudis Romànics [Barcelona], 40, pàg. 393-395.

— (2018 e): «La llengua de Màrius Torres», dins Josep Camps Arbós, Imma Farré Vilalta i Joan R. Veny-Mesquida (ed.), La ciutat d’ideals que volíem bastir. Màrius Torres i la literatura del seu temps, Lleida, Pagès editors, pàg. 35-73.

— (2018 f): «Camí de Sant Jaume/Camí de Santiago», dins Xosé Afonso Álvarez Pérez i Mercedes Brea (ed.), Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografía lingüística en homenaxe a Manuel González González, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pàg. 239-259.

— (en premsa): «Norma i diatopia», dins Actes del XXIIè Curs de Sociolingüística de la Nucia “Ensenyament, difusió i ús de la norma lingüística”, La Nucia (Alacant), Universitat d’Alacant, 30 d’octubre de 2009.

Veny, Joan i Mar Massanell (2015): Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans, Barcelona – Alacant – València, Universitat de Barcelona – Universitat d’Alacant – Universitat de València.

Veny, Joan i Àngels Massip-Bonet (2018): «El projecte “Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal”. Presentació d’alguns resultats», dins Àngels Massip-Bonet (ed.), Imbricacions entre variació històrica i variació geogràfica en la llengua catalana, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 15-20.

Veny, Joan i Joan R. Veny Mesquida (2009): «Aproximació a la llengua literària de J. V. Foix: notes sobre el lèxic», dins Marcel Ortín i Dídac Pujol (ed.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Barcelona, 3 de juliol de 2008), Lleida, Punctum – TRILCAT, pàg. 159-180.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader