Italià mapes 19

1993. Canto (PI 1)

1994. Canta (PI 3)

1995. Cantiamo (PI 4)

1996. Cantate (PI 5)

1997. Cantavo (ImI 1)

1998. Cantavi (ImI 2)

1999. Cantava (ImI 3)

2000. Cantavamo (ImI 4)

2001. Cantavate (ImI 5)

2002. Cantavano (ImI 6)

2003. Canteremo (Futur 4)

2004. Canti (PS 1)

2005. Canti (PS 2)

2006. Canti (PS 3)

2007. Cantiamo (PS 4)

2008. Cantiate (PS 5)

2009. Cantino (PS 6)

2010. Cantassi (ImS 1)

2011. Cantassi (ImS 2)

2012. Cantasse (ImS 3)

2013. Cantassimo (ImS 4)

2014. Cantaste (ImS 5)

2015. Cantassero (ImS 6)

2016. Leggere (Infinitiu)

2017. Leggo (PI 1)

2018. Leggi (PI 2)

2019. Legge (PI 3)

2020. Leggiamo (PI 4)

2021. Leggete (PI 5)

2022. Leggono (PI 6)

2023. Leggevo (ImI 1)

2024. Leggevi (ImI 2)

2025. Leggeva (ImI 3)

2026. Leggevamo (ImI 4)

2027. Leggevate (ImI 5)

2028. Leggevano (ImI 6)

2029. Leggerò (Futur 1)

2030. Leggeremo (Futur 4)

2031. Legga (PS 1)

2032. Legga (PS 2)

2033. Legga (PS 3)

2034. Leggiamo (PS 4)

2035. Leggiate (PS 5)

2036. Leggano (PS 6)

2037. Leggessi (ImS 1)

2038. Leggessi (ImS 2)

2039. Leggesse (ImS 3)

2040. Leggessimo (ImS 4)

2041. Leggeste (ImS 5)

2042. Leggessero (ImS 6)

2043. Marcisce

2044. Morire (Infinitiu)

2045. Muoio (PI 1)

2046. Muori (PI 2)

2047. Muore (PI 3)

2048. Moriamo (PI 4)

2049. Morite (PI 5)

2050. Muoiono (PI 6)

2051. Mi gratto (PI 1)

2052. Venire (Infinitiu)

2053. Vengo (PI 1)

2054. Vieni (PI 2)

2055. Veniamo (PI 4)

2056. Venite (PI 5)

2057. Vengono (PI 6)

2058. Verrà (Futur 3)

2059. Avere (Infinitiu)

2060. Ho (PI 1)

2061. Hai (PI 2)

2062. Ha (PI 3)

2063. Avete (PI 5)

2064. Arrivare (Infinitiu)

2065. Arrivo (PI 1)

2066. Arrivi (PI 2)

2067. Arriva (PI 3)

2068. Arriviamo (PI 4)

2069. Arrivate (PI 5)

2070. Arrivano (PI 6)

2071. Cantai (Passat I. 1)

2072. Cantasti (Passat I. 2)

2073. Cantò (Passat I. 3)

2074. Cantammo (Passat I. 4)

2075. Cantaste (Passat I. 5)

2076. Cantarono (Passat I. 6)

2077. Potere (Infinitiu)

2078. Potrò (Futur 1)

2079. Potremo (Futur 4)

2080. Vado (PI 1)

2081. Andiamo (PI 4)

2082. Andate (PI 5)

2083. Andrò (Futur 1)

2084. Andremo (Futur 4)

2085. Andrete (Futur 5)

2086. Aiutare (Infinitiu)

2087. Aiuto (PI 1)

2088. Aiuti (PI 2)

2089. Aiuta (PI 3)

2090. Aiutiamo (PI 4)

2091. Aiutate (PI 5)

2092. Aiutano (PI 6)

2093. Credi (PI 2)

2094. Crediamo (PI 4)

2095. Credete (PI 5)

2096. Credono (PI 6)

2097. Cado (PI 1)

2098. Cadiamo (PI 4)

2099. Cadete (PI 5)

2100. Cadono (PI 6)

2101. Diciamo (PI 4)

2102. Dite (PI 5)

2103. Vedere (Infinitiu)

2104. Vedo (PI 1)

2105. Vedi (PI 2)

2106. Vede (PI 3)

2107. Vediamo (PI 4)

2108. Vedete (PI 5)

2109. Vedono (PI 6)

2110. Vedrò (Futur 1)

2111. Vedremo (Futur 4)

2112. Portare (Infinitiu)

2113. Porto (PI 1)

2114. Porti (PI 2)

2115. Porta (PI 3)

2116. Portiamo (PI 4)

2117. Portate (PI 5)

2118. Portano (PI 6)

2119. Essere (Infinitiu)

2120. Sono (PI 1)

2121. Sei (PI 2)

2122. Siamo (PI 4)

2123. Siete (PI 5)

2124. Sarò (Futur 1)

2125. Saremo (Futur 4)

2126. Vendere (Infinitiu)

2127. Vendo, trebbio (PI 1)

2128. Vendi, trebbi (PI 2)

2129. Vendiamo, trebbiamo (PI 4)

2130. Vendete, trebbiate (PI 5)

2131. Vendono, trebbiano (PI 6)

2132. Vendevo, trebbiavo (ImI 1)

2133. Vendevi, trebbiavi (ImI 2)

2134. Vendeva, trebbiava (ImI 3)

2135. Vendevamo, trebbiavamo (ImI 4)

2136. Vendevate, trebbiavate (ImI 5)

2137. Vendevano, trebbiavano (ImI 6)

2138. Venderò, trebbierò (Futur 1)

2139. Venderemo, trebbieremo (Futur 4)

2140. Venda, trebbi (PS 1)

2141. Venda, trebbi (PS 2)

2142. Venda, trebbi (PS 3)

2143. Vendiamo, trebbiamo (PS 4)

2144. Vendiate, trebbiate (PS 5)

2145. Vendano, trebbino (PS 6)

2146. Vendessi, trebbiassi (ImS 1)

2147. Vendessi, trebbiassi (ImS 2)

2148. Vendesse, trebbiasse (ImS 3)

2149. Vendessimo, trebbiassimo (ImS 4)

2150. Vendeste, trebbiaste (ImS 5)

2151. Vendessero, trebbiassero (ImS 6)

2152. Riempito (Part.)

2153. Offerto (Part.)

2154. Fuso (Part.)

2155. Sedersi (Infinitiu)

2156. Siediti (Imp. 2)

2157. Sediamoci (Imp. 4)

2158. Sedetevi (Imp. 5)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader