144. Xiva de Morella

Dades administratives:

Municipi: Morella (inf.: Xiva de Morella).

Partit judicial: Vinaròs.

Comarca: els Ports (inf.: Maestrat).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Salvador (6 d’agost) i Mare de Déu del Roser (tercer diumenge d’octubre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Xiva, Xiva de Morella; xivatans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Catalunya).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Morella).

Mercat: no; Morella.

Fires: no; Morella, Cantavella.

Proveïment d’aliments: Morella.

Proveïment de mobles: Morella.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (7-9 de setembre de 1971).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Mascaró (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Enric Guimerà i Carceller: natural de la població, 62 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Morella (els Ports).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Daniel Escongüela i Allepuz: natural de la població, 80 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare del Forcall (els Ports), mare de Castell de Cabres (el Baix Maestrat), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Daniel Puig i Allepuz: natural de la població, 59 anys, auxiliar de secretaria, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare d’Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader