82. Santanyí

Dades administratives:

Partit judicial: Manacor.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patrons: Sant Andreu (30 de novembre) i Sant Jaume (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Santanyí; santanyiners.

Nom del parlar: santanyiner, mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Palma de Mallorca).

Immigració: sí (Múrcia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no.

Fires: sí (tercer dissabte d’octubre: no és fira de bestiar); Campos, Felanitx, Llucmajor.

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca.

Proveïment de mobles: Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22, 27, 30-31 de juliol i 3, 8 i 10 d’agost de 1964).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Jaume Obrador i Bonet: natural de la població, 51 anys, pagès i guàrdia municipal, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Salamanca (3 mesos).

2. Antoni Pons i Barceló: natural de la població, 73 anys, pagès i mariner, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (1 mes).

 

Observacions:

Enquestes complementàries realitzades per Joan Veny, anys 1991, 1992 i 1995; informador: Cosme Aguiló.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader