76. Sineu

Dades administratives:

Partit judicial: Inca.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patrons: Sant Marc (25 d’abril) i Mare de Déu d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sineu; sineuers.

Nom del parlar: sineuer, mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Can Picafort, Cala Rajada, Alcúdia).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: sí (el primer diumenge de maig i el 21 de desembre); Inca (negoci ametller), Manacor.

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca.

Proveïment de mobles: Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24 i 26-27 de juliol de1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Mas (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Montserrat Alomar i Vanrell: natural de la població, 74 anys, donada i pagesa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Gabriel Niell i Real: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader