25. Roses

Dades administratives:

Partit judicial: Figueres.

Comarca: l’Alt Empordà (inf.: Empordà).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patró: Sant Pere dels pescadors (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Roses; rosincs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (amb immigrants).

Mercat: sí (els diumenges).

Fires: no; Figueres (per Santa Creu, 3 de maig).

Proveïment d’aliments: Roses.

Proveïment de mobles: Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-16 de setembre de 1965).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); A. Solano (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-297, 1993-2283), M. Adam (298-730), N. Domènech (731-1992, 2284-2452).

Informador:

1. Joan Costa i Ribas: natural de la població, 66 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per M. Rosa Lloret, any 1998; informador: Josep Romañach i Barceló, 89 anys.

2. Els graus d’obertura de la vocal o tònica no tenen valor fonemàtic.

3. Una part de la població, especialment la vinculada al món mariner, tendeix a pronunciar com a vocal anterior d’obertura mitjana entre [e] i [ε] les vocals a i e àtones finals; és el cas dels informadors de l’enquesta.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader