140. Roquetes

Dades administratives:

Partit judicial: Tortosa.

Comarca: el Baix Ebre (inf.: Tortosa).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Antoni (13 de juny) i Sant Gregori.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Roquetes; roqueters.

Nom del parlar: català de Tortosa.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Aragó, Andalusia).

Matrimonis: sí (Jesús, Tortosa).

Mercat: no; Tortosa (els dilluns).

Fires: no; Tortosa, Pamplona.

Proveïment d’aliments: Tortosa, Amposta, València.

Proveïment de mobles: Tortosa, Amposta, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-18 de juliol de 1969).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informador:

1. Salvador Domingo i Hierro: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Jesús (el Baix Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tortosa.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Neus Chavarria, any 1990; informador: Joan Chavarria i Chavarria, 60 anys.

2. L’informador presenta alternança [es]/[as] en posició inicial àtona, amb predomini de [as]; ocasionalment, realitza [o] assil·làbica l’element no vocàlic del diftong au; també, a vegades, articula labiodental la v.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader