79. Palma

Dades administratives:

Partit judicial: Palma de Mallorca (inf.: Palma).

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Palma, Ciutat; ciutadans, palmesans.

Nom del parlar: ciutadà, mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (de la Península).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (cada dia).

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca.

Proveïment de mobles: Palma de Mallorca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (23 i 30-31 de juliol i 1 d’agost de 1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Mas (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Sebastià Galiana i Font: natural de la població, 38 anys, pescador, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Francesca Oliver i Miserol: natural de la població, 78 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 18 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Inca (Mallorca).

Estades fora: no.

3. Nicolau Tous i Coll: natural de la població, 58 anys, pagès.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Llubí (Mallorca).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader