80. Llucmajor

Dades administratives:

Partit judicial: Palma de Mallorca.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patrons: Sant Miquel (29 de setembre) i Santa Càndida (segon diumenge d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llucmajor; llucmajorers, llucmajorencs.

Nom del parlar: mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Palma de Mallorca).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: sí (Campos i altres poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres i els divendres); Palma de Mallorca.

Fires: sí (29 de setembre: equí, oví; 18 d’octubre: equí, oví); Sineu, Inca.

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca, Llucmajor.

Proveïment de mobles: Manacor, Palma de Mallorca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-14, 17 i 19 d’agost de 1964).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Miquel Montserrat: natural de la població, 64 anys, picapedrer i pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena (2 anys).

2. Pere Antoni Font i Tomàs: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Joan Veny amb la col·laboració de Sebastià Covas, any 1995; informador: Apol·lònia Tomàs i Taverner, 68 anys.

2. Els fonemes /k/ i /g/ davant de vocals anteriors i centrals, o en posició final de mot, alternen les solucions velars i palatalitzades.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader