71. Es Migjorn Gran

Dades administratives:

Municipi: es Migjorn Gran, ↓ es Mercadal.

Partit judicial: Ciutadella (inf.: Mercadal).

Província: Balears (illa de Menorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Menorca.

Patró: Sant Cristòfol (10 de juliol: festa religiosa) i primer diumenge d’agost (festa popular).

Nom popular de la localitat i dels habitants: es Migjorn; migjorners.

Nom del parlar: migjorner, menorquí, rallar en pla.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Maó, Ciutadella).

Immigració: sí (Ferreries).

Matrimonis: no.

Mercat: no.

Fires: no; Mercadal.

Proveïment d’aliments: Maó.

Proveïment de mobles: Ferreries, Alaior, Maó, Ciutadella.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11 i 13-16 de juliol de 1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. López (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Francesc Pons i Pons: natural de la població, 79 anys, carter, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Cristòfol Gomila i Vidal: natural de la població, 80 anys, pagès i mestre de cases, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader