161. El Puig de Santa Maria

Dades administratives:

Partit judicial: Massamagrell (inf.: Sagunt).

Comarca: l’Horta.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Verge dels Àngels (ho celebren el primer diumenge de setembre), Sant Pere Nolasc (28 de gener) i Sant Roc (16 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: el Puig; pugenses.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: poca (França, Alemanya).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia, Extremadura).

Matrimonis: poc (poblacions veïnes).

Mercat: sí (diari); València.

Fires: no; Pamplona, Cedrilles, Xàtiva.

Proveïment d’aliments: València.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-12 d’agost de 1967).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Rafel (1-235), J. Veny (236-2452).

Informador:

1. Víctor Albors i Oriola: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a València, a Tarragona i a Tortosa.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader