Reestructuració d’enunciats

Els materials que presentem en aquest volum corresponen a 338 enunciats del qüestionari usat per a introduir les dades (A. M. Badia i Margarit, L. Pons i Griera, J. Veny, Atles Lingüístic del Domini Català. Qüestionari, IEC, Barcelona, 1993) i pertanyen als capítols: 4. La família: cicle de la vida; 5. Món espiritual: l’Església. Festes religioses. Creences; 6. Jocs; 7. Temps cronològic. Meteorologia; 8. Topografia.

Per tal de presentar amb més coherència els resultats, a l’hora de publicar-los, ens ha semblat convenient introduir-hi algunes modificacions; es tracta dels tipus de canvis següents:

1) Una de les modificacions més elementals ha consistit a substituir un enunciat per un sinònim, per tal d’evitar ambigüitats; és el cas, per exemple, dels resultats de l’enunciat 811. La cigonya, que es publiquen en forma de llista amb el títol P 19. La poalanca.

2) Hem agrupat com a un de sol dos enunciats diferents. En uns casos, perquè els resultats indiquen que la majoria dels informadors pràcticament no establien distincions entre dos conceptes o dues accions diferents; per exemple, els resultats de les preguntes 581. El vel de les dones i 582. El vel de les nenes s’han fusionat en el mapa 547. El vel o mantellina; i els de les preguntes 654. Portar un nen a collibè als muscles, cames penjant i 655. Portar un nen a collibè a l’esquena s’han fusionat en el mapa 611. Portar un nen a collibè. En altres casos, es tracta d’una frase que en el qüestionari havíem dividit a priori en dues parts; per exemple, 524. Tu creixes molt!, que incidia en la forma creixes, i 525. Tu creixes molt!, que incidia en la forma molt; les respostes dels informadors indiquen, però, que existeixen altres alternatives (per exemple, t’ets fet un home) que no s’ajusten a la divisió prevista en el qüestionari.

3) Hem desdoblat algun enunciat que preguntava per més d’un concepte quan els resultats indiquen que una part de les respostes corresponen a una mateixa entitat diferenciada; per exemple, de l’enunciat 594. Altres tocs de campanes, n’hem extret els mapes 554. Tocar a morts i 555. Altres tocs de campanes.

4) A més, en algun cas concret, hem pogut elaborar un mapa o una llista a partir de materials que en diverses localitats i de manera més o menys regular figuraven com a informació complementària relacionada o amb algun enunciat, o, fins i tot, amb algun capítol; és el cas, per exemple, de la llista P 18. Soroll, relacionada amb l’enunciat 741. Un tro, o de la llista C 1. Altres jocs, que recull moltes respostes que també van donar els informadors i que, en principi, no corresponen a cap dels enunciats específics del capítol 6. Jocs.

5) Ocasionalment, i per tal de completar un camp semàntic, hem desplaçat cap a aquest volum informació d’algun capítol posterior del qüestionari; és el cas, per exemple, dels resultats que corresponen al mapa 501. Una noia, que hem extret dels enunciats 2111. És una noia molt bonica i 2405. Aquesta noia, ja l’hem vista.

6) D’una manera semblant, i també amb l’objectiu de donar més coherència a un camp semàntic, hem desplaçat cap a un volum posterior alguns altres enunciats; és el cas, per exemple, dels enunciats compresos entre 786 i 790 (786. La resclosa, 787. La séquia, 788. El rec, 789. El solc per a regar, 790. Un peixeró), que hem traspassat al capítol 9. El camp i els cultius, per a publicar-los més a prop de l’enunciat 843. El regadiu.

Després d’establir una correlació nova entre els enunciats i les respostes corresponents, publiquem els materials dels cinc capítols que comprèn el volum en 291 mapes i 50 llistes de material no cartografiat.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader