Estructura del volum

Aquest tercer volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català té una organització general semblant al segon i també està estructurat en sis capítols.

El capítol de presentació va introduït per un preàmbul inicial que agraeix el suport dels patrocinadors i explica les característiques específiques. Seguidament, una relació suplementària actualitza l’apartat de publicacions vinculades al projecte, que conté, a més, un suplement de recensions sobre els volums anteriors. Finalment, reproduïm la relació dels punts d’enquesta, ordenats primer pel codi numèric i després alfabèticament, i l’apartat de convencions gràfiques, que comprèn en primer lloc els signes convencionals i abreviatures –amb alguna petita ampliació respecte del volum segon- i després els signes fonètics.

Els capítols segon i tercer corresponen a la presentació dels resultats i comprenen, respectivament, 291 mapes (del 449 al 739) i 50 llistes de material no cartografiat. Com en els volums anteriors, els mapes estan organitzats semànticament seguint l’ordre dels cinc capítols que formen el qüestionari d’introducció de dades; són un total de 282 mapes generals de classe primera i 9 de classe segona. Les llistes, en canvi, estan agrupades segons la tipologia; publiquem 43 llistes L (de la L20 ala L 62), 5 llistes P (de la P15 ala P 19) i les dues primeres llistes C.

En el capítol d’il·lustracions presentem 269 fotografies i dibuixos, una bona part de les quals es van obtenir durant la realització de les enquestes, per bé que, com en el volum segon, també reproduïm algunes altres il·lustracions extretes de fonts diverses, que documentem en cada cas. Pel que fa a la manera de referenciar-les, procedim com en el volum anterior, llevat d’algunes poques il·lustracions d’àmbit general que, per això mateix, no porten el nom de la localitat.

L’última part correspon als dos capítols d’índexs. El capítol cinquè està format pels índexs de mapes i de materials no cartografiats que, com en els volums anteriors, té els índexs numèrics de mapes i de llistes en català, castellà, francès i italià, i els índexs alfabètics dels conceptes representats en els mapes o en les llistes, també en català, castellà, francès i italià. El capítol sisè està dedicat als índexs d’il·lustracions, primer ordenades pel número i després segons l’ordre alfabètic del nom de l’objecte representat.

Joan Veny

Lídia Pons i Griera

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader