Petit Atles Lingüístic del Domini Català 1

MAPES INTRODUCTORIS                                                                                

I. PUNTS D’ENQUESTA

II. COMARQUES

III. CLASSIFICACIÓ DIALECTAL: 12

IV. DIVISIÓ ECLESIÀSTICA TRADICIONAL

V. DIVISIÓ ECLESIÀSTICA

VI. DIVISIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA

MAPES LINGÜÍSTICS                                                                                

Comparatius

1. Català enfront de castellà, aragonès i occità: mut/cast. i arag. mudo; oc. müt

Fonètica

Vocalisme

2. Distribució de timbres de la vocal final –e en els masculins

3. Variació de timbre de la vocal àtona final –a en els femenins

4. Timbre de la vocal del morfema dels femenins plurals

5. Diferenciació o no de [o]/[u] àtones

6. Canvi de genoll en ginoll 

7. Canvi de genoll en jonoll

8. Distribució de ronyons/renyons/rinyons

9. Distribució de nervis/nirvis

10. Sensibilització o no de la [j] en cuixa (i semblants)

11. Tractament del segment final –gua 

Consonantisme

12. La /v/ labiodental

13. Variants de la palatal inicial de genoll 

14. Variació de palatals en el mot fetge

15. Alternança de palatals [dZ]/[tS] en el mot trepitjat 

16. Ensordiment de [z] intervocàlica

17. Caiguda de la [z] a camisa

18. Caiguda de la [z] a rosegar 

19. La iodització 

20. La iodització en el mot rostoll 

21. Distribució de nervis/nyervis 

22. Palatalització de [k]

23. Palatalització o no de la [-s] en el segment final [-ʎs]: els budells

24. Caiguda de –g– intervocàlica a arrugues

25. Caiguda de la –g– intervocàlica a agulla

26. Distribució de cor/cort/co 

27. Sensibilització o no de la –r final en els substantius

28. Sensibilització o no de la -r final en els verbs

29. Grup -n’r- amb epèntesi o sense a cendra 

30. Grup -ndr-/-nr- a estendre 

31. Grup -ndr-/-nr- a prendre 

32. Distribució de gemegar/gemecar 

33. Borradura/gorradura, un cas d’equivalència acústica

34. Distribució de singlot/xinglot 

35. Distribució de sarampió/xarampió

Fonosintaxi

36. Infinitiu + pronom: mocarse/se mocar 

37. Accentuació infinitiu + pronom

Morfologia

38. Pronom es/se en es xucla (el dit)

Lèxic

El cos humà. Malalties

39. Fer un petó

40. Mussol de l’ull

41. La nineta de l’ull

42. Les trenes

43. Ros

44. Tinc la galta inflada

45. Els pòmuls

46. Els llavis

47. El paladar

48. Els ullals

49. El queixal del seny

50. Una mossegada

51. La nou del coll

52. L’ úvula

53. El llombrígol

54. El fel sobreeixit

55. La veixiga

56. Relliscar

57. Ajupir-se  

58. La canella de la cama

59. Trepitjat  

60. El turmell

61. La planta del peu

62. La coça

63. El braó

64. El canell

65. L’articulació

66. La palma de la mà

67. Una almosta

68. Un grapat

69. Pessigolles 

70. El dit gros

71. El dit petit

72. El dit índex: dèficits de la llengua històrica

73. Els repelons

74. Els penellons

75. Un cop de puny

76. Un gargall

77. Un esternut

78. Vomitar

79. Singlot

80. Avergonyir-se

81. Alenar  

82. Calfreds

83. Estràbic

84. Borni

85. Cec

86. Les galteres

87. Esquerrà

88. Manc

89. Geperut

90. Gep

91. Les crosses

92. Tartamut

93. La borradura

94. Un voltadits

95. Esgarrapada

96. La tos

97. Xarampió

98. Verola

99. La diftèria

100. La tos ferina

101. La diarrea (I)

102. La diarrea (II)

103. Curar  

104. Butllofa a la pell

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader