Reproducció sonora

De moment, són trenta-un fragments que reprodueixen íntegrament o parcialment alguns dels textos transcrits; a l’hora de triar-los s’ha tingut principalment en compte la representativitat dialectal i la qualitat acústica.